Szervíz: +36 30 856-4325 Kereskedelem: +36 30 834-3804 Hitel: - 8000 Székesfehérvár, Gõzmalom út 22. Hétfőtől - Péntekig: 08:00 - 18:00
Szombaton: 08:00 - 12:00

Adatkezelési tájékoztató

Mabo Auto Kft. - MABO Garázs Gépjárműjavítás, -karbantartás

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Hatályos: 2018. május 20. napjától

Bevezető; Adatkezelő adatai

A Mabo Auto Kft. (a továbbiakban: „Mabo Garázs”) elkötelezett a honlapot igénybe vevő, természetes személyek (vásárlók, ügyfelek, más személyek) személyes adatainak védelme iránt!

A Mabo Garázs vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak.

A Mabo Garázs fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató a jogszabályokkal összhangban mindig egyoldalúan módosításra kerüljön.

Adatkezelő adatai:

Cégnév

Mabo Auto Kft

Székhely

8000. Székesfehérvár, Budai út 163. 5. /23.

Telephely

8000. Székesfehérvár, Gőzmalom utca 22.

Honlapcím

http://mabogarazs.eu/

Telefonszám

+36 30 856-4325

E-mail

mabogarazs@gmail.com

Cégjegyzékszám

07-09-018935

Adószám

22914815-2-07

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató: LIW Intermedia Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 11.

Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Tobak utca 10. 

E-mail: info@liw.hu

Adatok tárolásának helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”);

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”);

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”).

Adatkezelés hatálya


A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat a Vásárlók és az Ügyfelek adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat tartalmazza, melynek hatályba lépése 
2018. május 20-tól annak visszavonásáig érvényes.
A Mabo Garázs szolgáltatásait a Vásárló/Ügyfél önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat a Vásárlók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. Rendelkezései alapján a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Ügyfél vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki.
A Mabo Garázs az Ügyfelek és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra,  szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint bűnügyi Adatot 
NEM GYŰJT ÉS NEM KEZEL!
Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat a hatálybalépés napján lép hatályba. 
A hatálybalépés napja 2018. május 20. napja. Az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és Ügyfélre vonatkoznak. 

A Vásárlók a vásárlással, a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat szabályait elolvasták, megértették és elfogadták. 
 

Adatkezelés célja


A Mabo Garázs által végzett adatkezelések célja:
A Mabo Garázs szolgáltatásait igénybe vevők azonosítása,
Az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás teljesítésre kerüljön.
Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyéb szükséges tárolás,
Egyéb adatok kezelése, szerződéses jogviszonyban álló partnerek adatainak tárolása.
Az Ügyfelek által megadott adatokat a Mabo Garázs, harmadik személy részére NEM ADJA KI!!
Mabo Garázs a Vásárlókról és az Ügyfelekről a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot NEM GYŰJT!
A szervereink által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
A cookie-k használatáról (más néven sütik): Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.
Tárolt adatok: Áfás számla kiállítása esetén a számlára írt adatok: név, cím, cég esetén adószám, igénybe vett szolgáltatások köre. Az adatok Az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.
5. A Mabo Garázs  által végzett egyes adatkezelések:
Gépjárműjavítás, -karbantartás: az ehhez szükséges adatok felvétele az ügyfelektől.
Elektronikus levelezés: Mabo Garázs részére küldött elektronikus levelek archiválásra kerülnek a levelezőprogramban.
Telefonbeszélgetés: A Vásárlók/Ügyfelek és a Mabo Garázs között történő telefonbeszélgetések NEM kerülnek rögzítésre.
Megfigyelőrendszer működése: A Mabo Garázs. telephelyén található műhelyben kép és videó rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik.
Egyéb adatkezelés: A Mabo Garázs a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről legkésőbb a személyes adat felvételekor ad tájékoztatást.
6. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága:
A Mabo Garázs szolgáltatásait a Felhasználó/Vásárló/Ügyfél önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
7. Az érintettek jogai:
Az új adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők:
a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
azok helyesbítésének joga;
törlésének joga („az elfeledtetéshez való jog”);
kezelésének korlátozása;
a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
az adathordozhatósághoz való jog.
8. Az érintett hozzáférési joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a Mabo Garázstól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
a személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mabo Garázs, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mabo Garázs, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Mabo Garázs pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
a személyes adatokat a Mabo Garázs ra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatok törlésére a Mabo Garázs , mint adatkezelő nem köteles, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mabo Garázs, mint adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Mabo Garázs ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenezi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 

Eljárási szabályok

A Mabo Garázs, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikke szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Mabo Garázs a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
A GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Mabo Garázs, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


Jogorvoslati lehetőségek

Ha a Mabo Garázs mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: (06 1) 391 1400 
Fax: (06 1) 391 1410 
E-mail: ugyfélszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Kártérítés

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult  (GDPR 82. cikk (1) bekezdés). Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el (GDPR 82. cikk (2) bekezdés). Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség (GDPR 82. cikk (3) bekezdés). Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért (GDPR 82. cikk (4) bekezdés). 

Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat kelte és hatálybalépésének napja: 2018. május 20. napja